Konsultverksamhet

Våra brandkonsulter/brandingenjörer kan hjälpa er med följande:

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

I samband med ny-, om- eller tillbyggnad där det ställs krav på brandskyddsdokumentation kan vi projektera och dokumentera det byggnadstekniska brandskyddet, alltså på vilket sätt fastigheten ska skyddas mot brand.

BRANDTEKNISKT UTLÅTANDE

Vi utför olika uppdrag för att kontrollera att brandskyddet följer de lagar och andra krav som ställs på verksamheten. Exempel på olika tjänster:

  • Personantalsberäkningar
  • Utrymningsdimensionering
  • Byggnadstekniskt brandskydd

PROJEKTERING AV BRANDSKYDDSLÖSNINGAR

Vi projekterar brandskydd i alla typer av ny- och ombyggnadsprojekt.
Brandprojektering innebär att sätta krav på hur brandskyddet skall utformas utifrån byggregler och handböcker. Det kan tex vara om när brandcellsgränser skall upprättas, vilka byggnader som skall ha sprinkler eller larm osv. Vi hjälper er att hitta de lösningar ni behöver efter gällande krav.

KRISHANTERING – ALLT FRÅN KATASTROFPLANERING TILL SÄKERHETSPÄRMAR

En kris är en akut händelse som innebär en stor påfrestning för de drabbade och företaget eller organisationen. Kriser kan uppkomma till följd av en olycka eller annan extraordinär händelse. Ofta kräver brådskande och samordnade insatser. Företag är skyldiga att ha en beredskap och handlingsplan för kriser.
Med vår erfarenhet och vårt nätverk kan vi vara med och utarbeta checklistor/planer, genomföra utbildningar, övningar, analyser och utvärderingar. Vi utarbetar och sammanställer säkerhetspärmar för receptionister, säkerhetsansvariga och andra personer med en nyckelfunktion i säkerhetsarbetet.

KLASSNINGSPLANER

I utrymmen där brandfarliga ämnen hanteras finns risk för att explosionsfarliga gasblandningar kan bildas. Därför ska en klassningsplan finnas som beskriver riskområden för explosiv miljö och hur de är klassade.

INSATSPLANERING

En förutsättning för en lyckad räddningsinsats är att Räddningstjänsten har uppdaterad information om verksamheten och byggnaden. En insatsplan är ritningar och sammanställningar över nödvändig information som behövs vid en insats.

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE, SBA

SBA är en metod för att systematiskt planera, genomföra och följa upp brandsäkerhetsarbetet. SBA är för brandskyddet vad ISO 9001 är för kvaliteten. Vi leder och genomför tillsammans med kunden projekt i SBA.
SBA-arbetet kan ske i ett av våra webbaserade ledningssystem för uppföljning och dokumentation av SBA och övrigt brandskyddsarbete. Läs mer om detta under SBA Axess/Prometheus. (Lägg in länk?)

BRANDSKYDDSINVENTERING

Ta pulsen på brandskyddet. Med en brandskyddsinventering får du svart på vitt hur bra skyddet är och förslag till förbättringsåtgärder.

RISK- OCH KONSEKVENSANALYS

Riskanalysen har till uppgift identifiera, värdera och prioritera risker, med avsikt att eliminera, förebygga eller reducera konsekvenserna av skaderiskerna.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid